یادبود مجازی - فاتحه آنلاین

یادبود مجازی مرحوم شهید مدافع حرم رضا حاجی زاده

نام پدر: رجبعلی

استان: مازندران - شهر: آمل
تاریخ تولد: 1366/10/6 - تاریخ عروج: 1395/2/17

مهدیه شهرستان آمل www.mahdiehamol.ir

تعداد ختم کل قرآن: 0
تعداد صفحه قرائت شده : 0
فاتحه آنلاین
فاتحه آنلاین